Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
facility1) olanak; kolaylık; 2) tesis
facsimile machinefaks; faks aygıtı
facsimile receiverfaks alıcısı
factolgu
factor1) çarpan; 2) etmen
factor analysisetmen çözümlemesi
factorial1) çarpınım, faktöryel; 2) etmensel
factorisationçarpanlara ayırma
Factory Installation TipsÜretim Yüklemesi İpuçları
factory installedfabrikada kurulmuş
factualolgusal
facultyyeti
Fade InAçılma, Güçlenme (Ses ve Görüntü İçin)
Fade OutKararma, Zayıflama (Ses ve Görüntü İçin)
fade-outsönüşüm
fadingbayılma, sönümlü, sönümlenen
fading channelsönümlü kanal
fading radio wavesönümlü radyo dalgası
failbaşarısız olmak
fail safebozulmaya dayanıklı
fail softkademeli aksama
fail, tobaşarısız olmak, aksamak
failure1) aksama
failure cause1) aksama nedeni; 2) arıza nedeni
failure rate1) aksama oranı; 2) arıza oranı
failure recovery1) aksaklığı giderme; 2) arızayı onarma
fallacyyanılım
fallback circuityedek devre
fallback data rateson çare veri hızı
fallback procedureson çare yordamı
FALSEyanlış
false alarm error, error of the first kindbirinci tür hata; yanlış alarm hatası
fan ingiriş yelpazesi
fan outçıkış yelpazesi
far end crosstalk, FEXTuzak çapraz-karışma
far end echouzak uçtaki yankı
far fielduzak alan
Fast MotionHızlı Hareket
fast packet switchinghızlı paket anahtarlama
fast path keykestirme yol tuşu
Fast System RecoveryHızlı Sistem Kurtarma
FATdosya dizini
fatal erroronulmaz hata, sonul hata
fatigueyorulum
faultkusur, arıza, bozukluk
fault analysis1) kusur çözümlemesi; 2) arıza çözümlemesi
fault detectionkusur bulgulama
fault diagnosiskusur tanısı
fault indicator1) arıza göstergesi; 2) kusur göstergesi
fault interrupterarıza akım kesicisi
fault localizationkusur yerseme
fault maskingkusur maskeleme
fault tolerancekusur hoşgörüsü
fault tolerantkusura dayanıklı, bozulmaya dayanıklı
fault tolerant computerbozukluğa dayanıklı bilgisayar
Fault Tolerant DFSHataya Dayanıklı DFS, Aksaklığa Dayanıklı DFS
Fault Tolerant DriverHataya Dayanıklı Sürücü, Aksaklığa Dayanıklı Sürücü
FavoritesSık Kullanılanlar
Favorites FolderSık Kullanılanlar Dizini
faxfaks (bkz. faximile), faks göndermek, faks çekmek
fax modem; data fax modemmodemli faks
faximilefaks
Faxmail ServerFaxmail Sunucusu, Belgeçposta Sunucusu
FDMfrekans (sıklık) bölüşümlü çoğullama
feasibilityolurluk
Feasibility studyolurluk incelemesi
feasible regionolurlu bölge
feasible solutionolurlu çözüm
featureözellik
feature codeparça kodu
feature extractionöznitelik bulma
feature spaceöznitelik uzayı
feature vectoröznitelik vektörü
feedbesleme
feedbackgeribildirim
feedback amplifiergeribeslemeli yükselteç
feedback controlgeribeslemeli denetim
feedback gamegeribeslemeli oyun
feedback oscillatorgeribeslemeli salıngaç
feedback pathgeribesleme yolu
feedback signalgeribesleme sinyali
Feederbesleyici
feedforward controlileri beslemeli denetim
feetayak (foot çoğulu, bkz. foot)
fetchgetirmek
fetch, toalıp getirmek
Fiberlif
fiber losslif yitimi
fiber opticoptik lif
fiber to the curb, FTTCsokağa kadar optik lif
fiber to the home, FTTHeve kadar optik lif
Fictionkurgu
Fidelityaslına sadakat
fieldalan
field installableyerinde kurulur
field researchalan araştırması
Field SelectionAlan Seçimi
fierce viruskötücül virüs
figureşekil
figure captionşekil altı
figure of meritbaşarım ölçüsü
filedosya
file allocation tablekütük dizini, kütük rehberi
file attributekütük (dosya) özniteliği
File DetailsDosya Ayrıntıları
file extensionkütük içerik belirteci
File FolderDosya Dizini
File HandleDosya İşleme
file identifierkütük (dosya) kimliği
file indexdosya dizini
file labeldosya etiketi
file maintenancekütük (dosya) bakımı
file management systemkütük yönetim dizgesi
File ManagerDosya Yöneticisi
File MigrateDosya Taşıma
File Migrate WizardDosya Taşıma Sihirbazı
File ObjectDosya Nesnesi
file organizationkütük (dosya) örgütleşimi
file protectiondosya koruması
File Record SegmentDosya Kayıt Kesimi
File Replication And Maintenance ServiceDosya Yineleme ve Bakım Hizmeti
File Replication ServiceDosya Yineleme Hizmeti
file securitydosya güvenliği
file serverkütük (dosya) paylaştırıcı
File Service ManagementDosya Hizmeti Yönetimi
File SystemDosya Sistemi
File System CompatibilityDosya Sistemi Uyumluluğu
File System FeaturesDosya Sistemi Özellikleri
File System Upgrade WizardDosya Sistemi Güncelleme Sihirbazı
File TransferDosya Aktarma
File Transfer ProtocolDosya Aktarımı İletişim Kuralı
File Transfer Protocol (FTP)Dosya Aktarım İletişim Kuralı
File Transfer Protocol FTPDosya Aktarım Protokolü
file transfer protocol, FTPkütük (dosya) aktarım protokolu
file updatingkütük (dosya) güncelleme
file, tokütüğe (dosyaya) yazmak
FilemarkDosya İşareti, Dosya İmi
Files SelectedSeçili Dosya
filesystemdosyasistemi
filldoldurma
fill characterdoldurma karakteri
Fill ColorDolgu Rengi
fill patterndolgu örüntüsü, doldurma deseni
filler, paddingdolgu, dolgulama
filling materialdolgu gereci
filtersüzgeç
filtersüzmek
Filter Object WizardNesne Süzgeç Sihirbazı
Filter WizardSüzgeç Sihirbazı
FilterkeySüzme Tuşu
Filters TextMetin Süzer
finalson
findbulma
find and replacebul ve değiştir
Find Replace Object Name WizardNesne Adı Bul Değiştir Sihirbazı
Find-N-Replace WizardBul ve Değiştir Sihirbazı
fine tuningince ayar
FingerBir Protokol
finite machinesonlu makina
finite setsonlu küme
firewallateşduvarı
firmwarebellenim
first generation computerbirinci kuşak bilgisayar
first in first out stackilk giren ilk çıkar yığıtı
fituymak
fit to pagesayfaya sığdır
fixdüzeltmek
fix leveldüzeltme düzeyi
fixeddeğişmez, sabit
fixed disksabit disk
fixed equalizersabit denkleştirici
fixed passwordsabit parola
fixed pointsabit noktalı
fixed point representationsabit nokta gösterim
fixed spaced fontsabit aralıklı font
fixed storagesabit saklatım alanı
fixed word lengthsabit sözcük uzunluğu
fixingsaptama
fixtureaydınlatma uzaklığı
flagbayrak
flag (noun)bayrak
flag (verb)bayrak kaldırma
flag sequencebayrak dizisi
flashparıltı, flaş
flash memoryçakarbellek
flash, toyanıp sönmek
flat filedüz kütük (dosya)
flat rategötürü ücret
flat screendüz ekran, yassı ekran
flatbad plottermasa tipi çizici
flexibleesnek
flexible diskdisket
flickerkırpışma
flicker effectkırpışma etkisi
flipçevirme
flip-flopiki duraklı, kapan
floatingkayan
Floating PointKayan Nokta
floating point representationkayan noktalı gösterim
Floating Point Unit (FPU)Kayan Nokta Birimi
floating zerokayan sıfır
floating-pointkayan noktalı
FloodSel
floodingsel basma
floppydisket
floppy diskdisket
floppy disk drivedisket sürücü
FlopticalManyetik-Optik
flowakış, akmak
flow chartakış çizimi
Flow ControlAkış Denetimi
flow directionakış yönü
flow ratedebi
flowchartakış çizeneği
flowchart symbolakış çizeneği simgesi
flowing textakan metin
fluctuationdalgalanma
fluidakışkan
flushyaslamak
flush (buffer, etc.)temizlemek
flush (buffer, etc.), totemizlemek, boşaltmak (bellek)
flush leftsola yaslamak
flush Rightsağa yaslamak
flush, to [memory]bellek dökümü
flybackgeri dönüş
flying spotuçan nokta
Fm Synthesizer DriverFm Birleştirici Sürücüsü
FocusOdak, Odaklamak
folderkap (belge kabı, kütük kabı)
Folder SizeDizin Boyutu
folioyaprak
Follow-Up Flagİzleme Bayrağı
Followed Hyperlinkİzlenen Bağ
fontfont
Font CardYazı Tipi Kartı
Font CartridgeYazı Tipi Kartuşu
footayak
footeraltbaşlık, sayfa altlığı
footingaltlık
footnotedipnot
footprintkapladığı alan
forcezorlamak
force startzorlamalı başlatma
forecast (n)kestirim
forecast (v)kestirmek
forecastingöngörü
foregroundönplan
foreground processingöncelikli işleme
Foreign AddressYabancı Adres
Foreign HostUzak Sistem
formform, biçim
form documentkabuk belge
form factorbiçim katsayısı
form feedkağıt besleme
form letterhazır mektup
Form Page WizardForm Sayfası Sihirbazı
formal languagebiçimsel dil, simgesel dil
formal logicbiçimsel mantık
formal methodbiçimsel yöntem
formal testingresmi sınama
formalismbiçimcilik
formatbiçim; format
format checkformat denetimi
formulailinti
forwardiletmek
forwardiletmek
forward channelileri yönde kanal
forward error correctiongöndermede hata düzeltimi
Forward Linkİleri Bağlantı
forward pathileri yol
forward path gainileri yol kazancı
forward shift operatorileri kaydırma işleci
forward signalileri yönde sinyal
forward, toileri aktarmak, (başka numara) yönlendirmek
FPUbk. Floating Point Unit
FQDNbk. Fully Qualified Domain Name
fractionüleşke
fractional digitkesir basamağı
fragmentparçalanmak
frameçerçeve
framekare (film karesi)
frame alignment patternçerçeve hizalama örüntüsü
frame bitçerçeve biti
frame rateçerçeve hızı
frame relayçerçeve aktarıcı
Frame SizeÇerçeve Boyutu
Frame-Based Exception HandlerÇerçeve Tabanlı Kural Dışı İşleyicisi
framingçerçeveleme
freeücretsiz, özgür
free callücretsiz arama
free memoryboş bellek
free motionserbest devinim
free of chargeücretsiz
free of virusvirüssüz
free softwareözgür yazılım
freehandserbest el
freewarekamuya açık yazılım
FreezeDondurmak, Donmak
freeze frame videoduruk çerçeveli video
freeze(to)dondurmak
frequencysıklık, frekans
frequency assignmentfrekans tahsisi
frequency bandfrekans (sıklık) kuşağı
frequency counterfrekans (sıklık) sayacı
frequency divisionfrekans (sıklık) bölüşümü
frequency division multiple accessfrekans bölüşümlü çoklu erişim
frequency division multiplexing, FDMfrekans (sıklık) bölüşümlü çoğullama
frequency domainfrekans (sıklık) bölgesi
frequency modulation, FMfrekans (sıklık) kiplenimi, FM
frequency shiftfrekans (sıklık) ötelemesi
frequency shift keying, FSKsayısal frekans (sıklık) kiplenimi
frictionsürtünme
front endön uç
Front-End ApplicationÖn Uç Uygulaması
Frontpage Server ExtensionFrontpage Sunucu Uzantısı
FTPBkz File Transfer Protocol
fulltüm, dolu
full addertam toplayıcı
full automatictam otomatik
Full ControlTam Denetim
full duplexçift yönlü
Full Duplex OperationTam Çift Yönlü İşlem
full motion videotüm devinimli video
full pathtüm yol
full pathnametüm yol adı
full resolutiontüm çözünürlük
full screentüm ekran
full screen editingtüm ekranda düzenleme
Full SendTam Gönderme
full wave rectifiertam dalgalı doğrultucu
full-duplexçift yönlü
fullwordtam sözcük
Fully Qualified Domain Name (FQDN)Tam Nitelikli Alan Adı
functionişlev
function generatorişlev üreteci
function keyişlev tuşu
function keyboardişlev klavyesi
function, toişlemek, görev yapmak
functionalişlevsel
functional blockişlevsel öbek
functional chainişlevsel zincir
fundamentaltemel
fundamental componenttemel bileşen
fundamental frequencytemel frekans (sıklık)
fundingfonlama
fusesigorta
fusionkaynaşım
fuzzifybulanıklaştırma
fuzzybulanık, puslu
fuzzy logicbulanık mantık


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/