Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
rackraf
rack-mountedraf yapısında
radiationışıma
radio buttonradyo düğmesi
Radius ServerYarı Çap Sunucusu
ragged edgedüzensiz kenar
RaiseYükseltmek
Raise(to)yükseltmek
RAMbkz. Random Access Memory
RAm-AnimationRam &&.
randomrasgele, raslantısal
random accessrasgele erişim
random errorrasgele hata
random experimentrasgele deney
random number generatorrasgele sayı üreteci
random processrasgele süreç
random-access memory(RAM)rasgele erişimli bellek
randomizationrasgele sıralama, rasgeleleştirme
randomize, torasgeleleştirmek
rangeerim
rank1) kerte, 2) sıra
rank correlationsıra ilintisi
rasterızgara
Raster Fonts (Bitmap Fonts)Izgara Yazı Tipleri
raster gridtarama ızgarası
raster scanızgara tarama
ratehız, oran
rated valueatanmış değer, tanımlı değer
rating1) değerleme; 2) izlenme oranı (TV)
ratiooran
RationalAkılcı
rational numberoranlı sayı
rawişlenmemiş
raw dataham veri, işlenmemiş veri
re-yeniden
reaction settepki kümesi
reaction time1) tepkime süresi; 2) tepki gecikmesi
reactivetepkin
readokumak
Read (Rx)Okuma (Rx)
Read Onlysalt okunur
Read Only MemorySalt Okunur Bellek
Read Only Memory (ROM)Salt Okunur Bellek
read only memory, ROMsalt okunur bellek, SOB
read writeokuma yazma
read write cycleokuma yazma çevrimi
readabilityokunaklılık, okunurluk
readerokuyucu
readoutokuma
readyhazır
ready status wordhazır durum bilgisi
realgerçek
Real FormattingGerçek Biçimlendirme
real functiongerçek işlev
real numbergerçek sayı
real timegerçek zamanda, gerçek zamanlı
real time processinggerçek zamanda işleme
Real Time ProtocolGerçek Zaman İletişim Kuralı
real world scene (virtual reality)gerçek dünya sahnesi
Real-Mode DriversGerçek Kip Sürücüleri
Real-Time AnimationGerçek Zaman Canlandırması
realizablegerçeklenir, gerçekleştirilebilir
realizable systemgerçeklenebilir sistem
realize, togerçekleştirmek, greçeklemek
rearrangeyeniden düzenlemek
reasonableness checkolabilirlik sınaması
ReasoningAkıl yürütme
Reassembled SamplesYeniden Toplanmış Örnekler
reassemblyyeniden kurma
ReassignYeniden atamak
Reattached DiskYeniden Eklenmiş Disk
rebootyeniden başlatmak
RecalibrateYeniden Ayarlamak
recallgeri çağırmak
receiptalındı
receivealmak
receive bufferalış yastıkbelleği
receive only terminalsalt alıcı uçbirim
receive poweralış gücü
receive, receptionalış
receive, toalmak
receiveralıcı
recenten son
receptacleyuva
reception1) alımlama; 2) alma; alış
reciprocalkarşılıklı
reciprocitykarşılıklılık
reclamationgeri isteme
recognitiontanıma
reconfigurationyeniden düzenleşim
ReconnectYeniden Bağlanmak
reconstructiongeriçatma, yeniden oluşturma
RecordKaydetmek, Tutanaklandırmak
record (noun)tutanak
record (verb)tutanak yazmak
record layouttutanak planı
record lengthtutanak uzunluğu
record segmentationtutanak bölütlemesi
Record SeparatorKayıt Ayıracı
recordable optical diskyeniden yazılabilir optik disk
recorderkayıt aygıtı
recording devicekayıt elemanı, kayıt aygıtı
recording mediumkayıt ortamı
recoverkurtarmak
recoverablekurtarılabilir, toparlanır
recoverykurtarma, toparlanma
Recovery BackupKurtarma Yedeklemesi
Recovery PreparationKurtarma Hazırlığı
Recovery Preparation WizardKurtarma Hazırlığı Sihirbazı
recovery procedurehatadan toparlanma süreci
Recovery Save SetKurtarma Kaydetme Kümesi
Recovery SetKurtarma Kümesi
recovery timetoparlanma süresi
Recovery WizardKurtarma Sihirbazı
rectangular pulsedikdörtgen darbe
rectificationdoğrultma
rectified valuedoğrultulmuş ortalama değer
rectifierdoğrultucu, doğrultmaç
recursionözyineleme
recursiveözyineli
Recursive DeleteAlt Dizinlerle Silme
recursive procedureözyineli yordam
recycleyeniden çevrime sokmak
redirectingyeniden yönlendirme
RedirectorYönlendirici
Redo CatalogKataloğu Yinele
reduceküçültmek
Reduced Instruction Set Computer‹ndirgenmiş Komut Takımlı Bilgisayar
Reduced Instruction Set Computer (RISC)İndirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
reductionindirgeme, azaltma
redundancyartıklık
redundancy checkartıklık denetimi
redundancy reductionartıklık arıtımı
redundantartık
redundant codeartıklı kod
redundant informationartık bilgi
reelmakara
reengineeringyeniden yapılama
reentrant programyineli girilebilen program
referbakmak, başvurmak
refer, to1) kaynak göstermek; 2) ilgi kurmak, değinmek
referencebaşvuru, ilgi
reference conditionsdayanak koşullar
reference configurationdayanak düzenleşimi
reference datadayanak verisi
reference paperkaynak makale
reference pointdayanak noktası
reference standarddayanak standart
referenceskaynakça
reflectyansıtmak
ReflectionYansıma, Yansı
refreshyenilemek
refresh rateyenileme hızı
RefuseReddetmek
regenerateyeniden üretmek
regeneration1) yeniden üretim, 2) ekran yineleme sıklığı
regionbölge
region growingbölge büyütme
region mergingbölge kaynaştırma
region of convergenceyakınsama bölgesi
Region ScalingBölge Ölçeklendirmesi
registeryazmaç, yazmak
register arrangementyazmaç düzenleşimi
register oriented architectureyazmaca dayalı mimari
Registered Drivers Internet SiteKayıtlı Sürücüler İnternet Bölgesi
registered trademarktescilli ticari marka
RegistryKayıt
Registry EditorKayıt Düzenleyicisi
Registry KeyKayıt Anahtarı
Registry-TransactionKayıt Hareketi
regressionbağlanım, regresyon
regression curvebağlanım eğrisi
Regular AccountNormal Hesap
regularitydüzenlilik
regularizationdüzenlileştirme
ReinstallYeniden Yüklemek
reiterateyinelemek
rejectgeri çevirmek
relationilişki
relationalilişkisel
relational databaseilişkisel veritabanı
relational languageilişkisel dil
relational operatorilişkisel işleç
relativegöreli
relative addressgöreli adres
Relative Distinguished NameGöreceli Belirgin Ad
relative errorbağıl hata, göreli hata
Relative NameYakın Adı
relativisticgörelilik uyarınca
relayanahtarlamak
releaseyayım
releaseyayım
relevanceilgililik, anlamlılık
Relevantİlgili
reliabilitygüvenilirlik
reliability engineeringgüvenilirlik teknikleri
reliable instrumentgüvenilir alet
relocatabilityyer değişirlik
relocatable addressyeniden düzenlenir adres
relocatable programyer değiştirebilir program
relocateyerdeğiştirmek
remainderkalan
remarkaçıklama
remedial maintenanceonarıcı bakım
Remembered ConnectionsAnımsanan Bağlantılar
reminderanımsatıcı
remoteuzak, uzaktan
remote accessuzaktan erişim
remote access data processinguzaktan bilgi işleme
Remote AccountUzak Hesap
remote batch entryuzaktan toptan giriş
remote batch processinguzaktan toptan işleme
Remote ComputerUzak Bilgisayar
Remote Home DirectoryUzak Başlangıç Dizini
Remote HostUzak Sistem
remote job entryuzaktan iş girişi
remote log inuzaktan oturum açma
remote power offuzaktan kapama
remote power onuzaktan açma
Remote Procedure Call (RPC)Uzaktan İşlem Çağrısı
remote processinguzakta işleme
remote siteuzak yerleşke
Remote Storage EngineUzaktaki Depolama Motoru
Remote Storage ServerUzaktaki Depolama Sunucusu
remote terminaluzak uçbirim
remote workstationuzak iş istasyonu
removable keyboardayrılabilir klavye
Removable MediaÇıkarılabilir Ortam
removekaldırmak, çıkarmak
remove a virus, tovirüsü temizlemek
Renameyeniden adlandırmak
render, toimge oluşturma (ekranda)
RenderingGerçekleme
reorderyeniden düzenlemek
reorganize, toyeniden düzenlemek, örgütlemek
repaginateyeniden sayfalamak
repaironarım
Reparse PointYeniden Çözümleme Noktası
repeatyinelemek
repeat requestyineleme istemli
repeatabilityyinelenebilirlik
repeateryineleyici
repeater-jammeryineleyici-boğucu
repertoiredağarcık
replaceyerine koymak, değiştirmek
replace modeüstüne yazma kipi(sözcük işlem)
Replace Server Name WizardSunucu Adı Değiştirme Sihirbazı
replicationkopyalarak çoğaltma
Replication Partners WizardYineleme Ortakları Sihirbazı
ReplicatorÇoğaltıcı
replyyanıt
reportrapor
repositoryhavuz
represent, togösterimlemek, temsil etmek
representationgösterim
representative sampletemsili örnek
reproduction1) özdeşbaskı; 2) yeniden üretim
requestistek
request for information, RFIproje bilgi ilanı
request for proposal, RFPproje öneri ilanı
request repeat, ARQhata durumunda yineleme
required hyphenistenen kısa çizgi
required page breakistenen sayfa sonu
Required PagebreakZorunlu Sayfa Sonu
required parametergereken değiştirge
requirementgereksinim
requirement specificationgereksinim belirtimleri
requirements analysisisterler analizi
RescanYeniden Taramak
resellersatıcı
reservationyer ayırtımı
reserveayırmak
reserved wordözel amaçlı sözcük
resetilk duruma getirmek, sıfırlamak
residentyerleşik
resident infectorbellekte yerleşik virüs
resident routineyerleşik yordam
residuekalıntı
ResiliencyDayanıklılık
resilientaksaklığa dayanıklı
resistancedireni
resistordirenç
ResizeYeniden Boyutlandırmak
resolutionçözünürlük
resolveçözmek
resourcekaynak
resource allocationözkaynak atama, özkaynak ayırtımı
Resource Allocation ViewKaynak Ayırma Görünümü
Resource MeterKaynak Ölçer
responseyanıt
response characteristicstepki özelliği
response timeyanıt süresi
restartyeniden başlatmak
restart pointyeniden başlama noktası
restorationonarım
restoregeri yüklemek
restore buttonönceki boyuta getirme düğmesi
Restore WizardGeri Yükleme Sihirbazı
restrictsınırlamak
restricted documenterişim kısıtlı belge
resultsonuç
resumesürdür
retailperakende
retention periodsaklama süresi
retrieveerişmek
retryyeniden denemek
returngeri dönüş
return codedönüş kodu
return instructiongeri dönüş komutu
returned valuegeri getirilen değer, dönen değer
reusableyeniden kullanılır
reusable programyeniden kullanılır program (izlence)
reverseters
reverse channelters yönde kanal
reverse chargeödemeli
reverse engineeringtersine mühendislik
reverse imageters görüntü
reverse videoters görüntü
reversibilitytersinirlik
reversible processtersinir süreç
RevertDönmek
reviewgözden geçirmek
Revisable-Form TextDeğiştirilebilir Biçimli Metin
ReviseGözden Geçirmek
revisiongözden geçirmek
revision bardeğişiklik çubuğu
revision symboldeğişiklik simgesi
revolutiondolanım
rewindgeri sarmak
rewritable optical diskyeniden yazılabilir optik disk
RFTbkz. Revisable-Form Text
ribbonşerit
Rich Text Formatzengin metin biçimi
right adjustsağa ayarlamak
right alignsağa yaslamak
Right alignmentSağa yaslama
Right indentSağdan girinti
right justifysağa yaslamak
right justify, tosağa yanaştırmak
Right To Left EmbeddingSağdan Sola İçerme, Sağdan Sola Kapsama
Right To Left MarkSağdan Sola İmleme
Right To Left OverrideSağdan Sola Üstüne Yazma
Right-HandedSağ Elini Kullanan, Sağlak
ring1) halka; 2) zil
ring counterhalka sayaç
ring networkhalka tipi ağ
ring topologyhalka topolojisi
ringbackgeri arama (telefon)
ringback tonezil geri çaldırma tonu
ringing1) geçici salınım; 2) (telefon) arama
Rip-Learnt RoutesRip Öğrenilmiş Yönler
rippletepecik, kıpırtı
ripple through countereşzamansız sayaç
RISCbkz. Reduced Instruction Set Computer
riseyükselmek
rise timeyetişme süresi, yükselme süresi
riskçekince
risk analysisrisk analizi
risk assesmentrisk değerlendirmesi
risk functionçekince işlevi
risk managementrisk yönetimi
Rm Test ClientRm Sınama İstemcisi
RoadmapYol haritası
roaminggezeleme
roaming access numbergezeleyen abonenin erişim numarası
robotrobot
roboticsrobotbilim
RobustSağlam
Robustness ParametersSağlamlık Parametreleri
ROMbkz. Read Only Memory
RomanRoman
Roman numeralsRoma sayıları
Room PropertiesOda Özellikleri
Rooms ShownGösterilen Odalar
root compilertaban derleyici
root contourskök çevritleri
root directorykök dizin
Root DomainKök Etki Alanı
root elementkök öğe
Root HintsKök İpuçları
root mean square value, r.m.s. valueetkin değer
root nodekök düğüm
RotateDöndürmek
rotation1) dolam (fizik), 2) dönme
roundyuvarlamak
round downaşağı yuvarlama
round offyuvarlama
Round RobinDairesel Denetim
round upyukarı yuvarlama
roundtrip delaygidiş geliş gecikmesi
routeyol
Route-Expiration TimerYol Süresi Dolma Zamanlayıcısı
Route-Removal TimerYol Kaldırma Zamanlayıcısı
routeryöneltici
Router-Discovery AdvertisementsYönlendiricileri Keşif Reklamları
routineyordam
routine testparça deneyi, tek tek sınama
routingyol atama
routing digitsyönlendirme sayamakları
Routing Information ProtocolYönlendirme Bilgi iletişim Kuralı
Routing SlipYönlendirme Notu
routing tableyol atama çizelgesi
rowdizeç
row matrixsatır matris
row parity checksatır boyu eşlik denetimi
row ranksatır kertesi
royaltytelif hakkı
RPCbk.Remote Procedure Call
RTFbkz. Rich Text Format
rulekural
rule basedkuralcı, kurala dayalı
Rule DescriptionKural Açıklaması
rulercetvel
Rules WizardKural Sihirbazı
runçalıştırmak
run streamiş kuyruğu
run timeyürütüm süresi
run time moduleçalıştırma birimi
run-time environmentçalıştırma ortamı
run-time moduleçalıştırma birimi
run-time versionçalıştırma sürümü
Running Average TimeÇalışma Ortalama Süresi
running foot(ing)yinelenen altlık
Running Foot(İng)Yinelenen Altlık
running headingyinelenen başlık
running of a programprogramın yürütümü
Running Pre-Configure VerifyÖn Yapılandırma Doğrulamasını Çalıştırma
runt framekırpık çerçeve


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/