Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
a posteriori distributionsonsal dağılım
a priori distributionönsel dağılım
a-busbkz. accumulator-bus
A/D-D/A AdaptorsÖrneksel / Sayısal Çevirici
A/VAudio/Video
abandoned connectionYarıda kalan bağlantı
abbreviatekısaltmak
abbreviated address callingkısa numarayla arama
abendbkz. abnormal end
abnormal endolağandışı son
Abnormal EndOlağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma
abnormal terminationolağandışı son
abnormal terminationolağandışı son
abortdurdurmak
abort sequencedurdurma dizisi
Above SelectionSeçimin üstü
ABS()bkz. absolute
absolutesalt
absolute addresssalt adres
absolute codemakina dilindeki kod,mutlak kod
Absolute Colorimetric is Default For ProofingSağlama Denetimi, Varsayılan Kesin Renkölçer
absolute delaymutlak gecikme
absolute devicesalt aygıt
absolute errormutlak hata
absolute error of measurementmutlak ölçüm hatası
absolute instrumentmutlak ölçü aleti
absolute loadersalt yükleyici
absolute pressuremutlak basınç
absolute stability of a systembir dizgenin mutlak kararlılığı
absolute system of electrical unitselektrik birimlerinin mutlak sistemi
absolute-value devicemutlak değer aygıtı
absolutely stable systemmutlak kararlı dizge
absolutely summablemutlak toplanır
absorb, tosoğurmak
absorbantsoğurgan
absorbing statesoğurucu durum
absorptionsoğurulma, soğurum
absorption cross-sectionetkin soğurma alanı
absorption losssoğurum yitimi
absorption modulationenerji soğurum kiplenimi
absorption spectrumsoğurum izgesi
absorption trapsoğurum tuzağı
absorptive attenuatorsoğurgan zayıflatıcı
AbstractÖzet, Soyut
abstractsoyut
abstract symbolsoyut simge
abstract syntax treesoyut sözdizim ağacı
abstractionsoyutlama
ACbkz. alternating current
ACbkz. alternating current
AC AdapterAC Bağdaştırıcısı
AC/DC converterAA/DA çevirici
ACCbkz. accumulator
AccelerateHızlandırmak
accelerated testivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test
accelerating relayivme bağlağı, ivme rölesi
Accelerationİvme
accelerator1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım)
Accelerator KeyHızlandırma Tuşu
accelerometerivmeölçer
Accent BarVurgu Çubuğu
Accent CharVurgu Karakteri
acceptonaylamak
acceptable level of riskonanır risk düzeyi
acceptable mean lifeonanır ortalama ömü r
acceptable quality levelonanır nitelik düzeyi
acceptanceonama, kabul
acceptance boundaryonama sınırı
acceptance criteriaonama ölçütleri
acceptance probabilityonama olasılığı
acceptance samplingonama örneklemesi
AcceptionKabul, Benimseme
acceptoralıcı
acceptor levelalıcı düzeyi
AccesibilityErişilirlik, Erişilebilirlik
AccesibleErişilebilir
AccessErişim, erişmek
accesserişim
access authorizationerişim yetkisi
access barrederişim engelli
access categoryerişim sınıfı
access codingerişim kodu
Access ControlErişim Denetimi
Access Control EntryErişim Denetim Girdisi
Access Control List (ACL)Erişim Denetim Listesi
access control methodserişim kontrol yöntemleri
Access KeyErişim Anahtarı
access listerişim listesi
Access MechanismErişim Düzeneği
Access MethodErişim Yöntemi
access networkerişim ağı
access perioderişim dönemi
Access PermissionErişim İzni
Access PrivilegesErişim Öncelikleri, Erişim Ayrıcalıkları
access recorderişim tutanağı
access righterişim hakkı
Access TimeErişim Süresi
Access TokenErişim Jetonu
access trafficerişim trafiği
Access TypeErişim Türü
access, toerişmek
AccessoryDonatı
accident1) ilinek (fels.); 2) kaza
accidental1) ilineksel; 2) raslantısal
accidental jammingraslantısal boğma
Accompanying MessageEşlik Eden İleti
AccountHesap
Account ModuleHesap Modülü
Account NameHesap Adı
Account OperatorsHesap İşleticileri, Hesap İşletmenleri
Account PolicyHesap İlkesi
Account TypeHesap Türü
accountabilityizlenebilirlik (yazılım)
accounting machinesayışım makinası
accounting ratehesaplaşma oranı
Accounts ManagerHesap Yöneticisi
accreditationonay belgesi
accumulateBiriktirmek,
accumulatorbirikeç
accumulator registerbirikeç yazmacı
Accumulator-BusBirikeç Taşıtı, birikeç yolu
AccuracyHatasızlık, Doğruluk
accuracy classdoğruluk sınıfı
accuracy of a measuring instrumentölçme aletinin doğruluğu
accuracy of measurementölçümün doğruluğu
accuracy ratingdoğruluk derecesi
ACKalındı damgası
acknowledgealındılamak
Acknowledge CharacterAlındı Karakteri alındı damgası
AcknowledgedAlındı
acknowledgementalındı
acknowledgement signalalındı sinyali
acknowledgement(Ack)Alındı, Onaylama
ACLbk. Access Control List
Acoustic(ad)Yankılanım, (s)Yankılanımlı, Akustik
acousticyankılanımlı (s)
Acoustic CouplerYankılanımlı Bağlayıcı
acoustic delay lineakustik gecikme hattı
acoustic storageakustik bellek
ACPIbk. Advanced Configuration And Power Interface
ACPI Control Method BatteryACPI Denetim Yöntemli Pil
acquire, toedinmek
AcronymKısa Ad , kısaad
actedim
ActionEylem
action and reactionetki-tepki
Action BarEylem Çubuğu menü çubuğu
Action ButtonEylem Düğmesi
action itemgereği beklenen işlem
Action NameEylem Adı
Action QueriesEylem Sorguları
Action SettingsEylem Ayarları
Action ValueEylem Değeri
ActivateEtkinleştirmek
Activation CodeEylem Kodu
activator1) canlandırıcı, 2) etkinleştirici
ActiveEtkin
Active ChannelEtkin Kanal
Active ConnectionsEtkin Bağlantılar
Active ControlEtkin Denetim
active countermeasuresaktif saldırı, etkin karşı önlem
active currentetkin akım
Active DesktopEtkin Masaüstü
Active Directory BrowserEtkin Dizin Gözatıcısı
Active Directory Services Interface (ADSI)Etkin Dizin Servisleri Arayüzü
Active Directory ViewerEtkin Dizin Görüntüleyicisi
active element1) etkin öğe; 2) yürürlükteki öğe
active energy neteretkin enerji ölçeri
active fileyürürlükteki dosya
active highüst seviyede aktif
active homingaktif (etkin) özgüdüm
Active HyperlinkEtkin Bağ
Active Log FormatEtkin Günlük Biçimi
active lowalt seviyede aktif
active maintenance timeetkin bakım süresi
active menaceaktif (etkin) tehdit
Active ModemEtkin Modem
active poweretkin (etkin) güç
active redundancyetkin artıklık
active reflectoraktif (etkin) yansıtıcı
active riskaktif (etkin) risk
Active Server Pages (ASP)Etkin Sunucu Sayfaları
active threataktif (etkin) tehdit
active transduceraktif (etkin) dönüştürücü
active wiretappingaktif yasadışı erişim
Activex Conferencing Control ModuleActivex Konferans Denetim Modülü
Activex ControlActivex Denetimi
Activex Control PropertiesActivex Denetim Özellikleri
ActivityEtkinlik
Activity CounterEtkinlik Sayacı, işleklik sayacı
Activity RatioEtkinlik Oranı, işleklik oranı
Actual Compression RatioGerçek Sıkıştırma Oranı
Actual SizeGerçek Sığa
Actual Work:Gerçek İş
actuating forceeyleyici kuvvet
ActuatorErişim Düzeneği
acyclicçevrimsiz
ADbk. Administrative Domain
ad hoctasarsız, plansız
ad infinitumsürgit
AdaptUyarlamak
adaptabilityuyarlanırlık
adaptationuyarlama
AdapterUygunlaştırıcı, Çevirici, Bağdaştırıcı
Adapter AddressBağdaştırıcı Adresi
Adapter InformationBağdaştırıcı Bilgisi
Adapter SettingsBağdaştırıcı Ayarları
Adapter StringBağdaştırıcı Dizilimi
Adapter TypeBağdaştırıcı Türü
adaptiveuyarlanır
adaptive differential pulse code modulationuyarlanır darbe darbe kod kiplenimi
adaptive equalizationuyarlanır denkleştirme
adaptive filteruyarlanır süzgeç
adaptive learninguyarlanır öğrenme
adaptive predictoruyarlanır öngörücü
adaptive quantizinguyarlanır nicemleme
adaptive routinguyarlanır yol atama
adaptoruyarlayıcı
ADCbk. Analog Digital Convertor
add recordeklenen tutanak
add transactionekleme hareketi
add-drop multiplexerinmeli-binmeli çoğullayıcı
Add-in ManagerEklenti Yöneticisi
Add-InsEklentiler
add-oneklenti; sonradan eklenen
Add-On DeviceEkli Aygıt
Added CostEklenmiş Maliyet
Added Safety CheckEk Güvenlik Denetimi
Added ValueKatma Değer
Addendtoplanan
addertoplayıcı
Additional ChannelsEk Kanal
Additional DevicesEk Aygıtlar
additivetoplanır, toplamsal
additive componenttoplanır bileşen
additive functiontoplanır işlev
additive noisetoplanır gürültü
additive white Gaussian noisetoplanır beyaz Gauss gürültüsü
addressadres
Address BookAdres Defteri, Adres Defterine
Address BusAdres Taşıtı adres yolu
Address ClassAdres Sınıfı
Address ConversionAdres Dönüştürme
Address FamilyAdres Ailesi
address fieldadres alanı
address generationadres hesaplaması
Address ListAdres Listesi
Address MessageAdres İletisi
address modificationadres değişikliği
address registeradres saklayıcısı
Address Resolution Protocol (ARP)Adres Çözümleme İletişim Kuralı
Address SeparatorAdres Ayırıcısı
Address TranslationAdres Dönüştürme
addressableadreslenir
addressable memoryadreslenir bellek
AddresseeAlıcı
addressingadresleme
adequateupuygun, yeterli
adhesionyapışım
AdhocAnlık
adhoc (query)anlık (sorgu)
adjacencybitişiklik, komşuluk
adjacency graphbitişiklik çizgesi,
AdjacentBitişik
adjacent channelkomşu kanal
adjacent channel interference, ACIkomşu kanal karışması
adjacent channel selectivitykomşu kanal seçiciliği
adjoint of a matrixkatımlı matris
AdjustDüzeltmek, ayarlamak
adjustable capacitorayarlanır sığaç
adjustable resistorayarlanır direnç
adjustable speed drivehız ayarlı sürme
adjusterayarlayıcı
adjustmentayar
Adminbk. Administrator
Administer File SystemYönetici Dosya Sistemi
Administrative AlertsYönetimsel Uyarılar
administrative data processingyönetsel bilgi işleme
Administrative DomainYönetsel Alan
administrative securityyönetsel güvenlik
Administratoryönetici
Administrator AccountYönetici Hesabı
Administrator LogonYönetici Oturum Açışı
admissibility conditionsonanırlık koşulları
admissibleonanır
admissible control input setonanır denetim girdileri kümesi
Admission Control ServiceKabul Denetimi Servisi
Adobe Type Managertanımı yazılacak
AdoptEdinmek
adopt, tobenimsemek
Adress ResolutainAdres Çözümleme, Adrese Çevirme
adsorptionyüzerme
Adult ContentYetişkinlere Yönelik İçerik
Advanceİlerlemek
AdvancedGelişmiş, İleri
advancedileri
Advanced CompressionGelişmiş Sıkıştırma
Advanced ConfigurationGelişmiş Yapılandırma
Advanced Configuration And Power Interface (ACPI)Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü
Advanced ConnectionGelişmiş Bağlantı
Advanced ControlGelişmiş Denetim
Advanced FilterGelişmiş Süzgeç
Advanced GraphicsGelişmiş Grafik
Advanced Interactive Executetanımı yazılacak
advanced microcomputerileri mikrobilgisayar
Advanced Peer to Peer Networkingtanımı yazılacak
Advanced Program to Program communicationtanımı yazılacak
Advanced SecurityGelişmiş Güvenlik
advanced technologyileri teknoloji
AdvantageYarar , yarar kazanımı
AdvertisementReklam
AerialAnten
aerial cablehavai hat
AFbk. Auto-Focus
affine propertiesilgin özellikler
after-imagedeğişiklik sonrası kopya
afterglowkızarıklık sonrası
AgentAracı, Ajan
aggregate1) kümeleşme; 2) kümele(n)me
Aging Interval MultiplierEskime Aralığı Çoklayıcısı
aging testyaşlanma testi
AIyapay zeka
AidYardım
air circuit breakerhavalı kesici
air gaphava aralığı
airbrushhava fırçası
aircraft wireless controluçağın telsiz kumandası
aircraft-satellite link channeluçak-uydu radyo kanalı
airport surveillance radarhavaalanı gözetim radarı
AIXbkz. Advanced Interactive Execute
AlarmUyarı
alarm circuitalarm devresi
alarm clockçalar saat
alarm signalalarm işareti
AlertUyarı, Uyarmak
alert (n)uyarı
Alert MessageUyarı İletisi
Alert TextUyarı Metni
AlertableUyarılabilir
algebraic expressioncebirsel deyim
algebraic manipulationcebirsel işlem
algebraic sumcebirsel toplam
algorithmalgoritma
algorithmic languagealgoritmik dil
aliastakma isim
aliasöteki ad
aliasing (spectral)örtüşme
AlignHiza, Hizalamak
alltümü
all authoritytam yetki
all capstümü büyük harf
All Rights ReservedTüm Hakları Saklıdır
all-paths busy signaltüm hatlar meşgul sesi
all-points addressabletüm noktaları adreslenir
all-pole filtertüm kutuplu süzgeç
all-zero filtertüm sıfırlı süzgeç
Allocatable ResourceAyrılabilir Kaynak
AllocateAyır, Ayırmak
allocate, toözgülemek, ayırmak
Allocated MemoryAyrılmış Bellek
allocationözgüleme, özgü kılma, tahsis etme
Allocation UnitAyırma Birimi, Yerleşim Birimi
Allocation Unit SizeAyırma Birim Sığası
Alpha ChannelsAlfa Kanalları
alpha testbirincil sınama
alphabetabece, alfabe
alphabeticalfabetik, abecesel
alphabetic characteralfabetik (abecesel) damga
alphabetic codealfabetik (abecesel) kod
alphabetic stringalfabetik dizgi
alphabetic wordalfabetik (abecesel) sözcük
alphanumericabecesayısal, alfasayısal
alphanumeric characteralfasayısal damga
alphanumeric dataalfasayısal veri
ALTbkz. Alternate
Alt Gr keyAlt Gr tuşu
Alt keyAlt tuşu
AlterDeğiştirmek
alternateöteki
Alternate Character SetDiğer Karakter Seti öteki karakter seti
alternate code pageöteki kod sayfası
Alternate Collating SequenceDiğer Birleştirme Sırası öteki birleştirme sırası
Alternate CurrentDalgalı Akım
Alternate DNS ServerYedek DNS Sunucusu
Alternate KeyDiğer Karakterler Tuşu
alternate key; Alt keyAlt tuşu; çift işlevli tuş
Alternate RecipientDiğer Alıcı
Alternate SubjectDiğer Konu
Alternate TrackYedek İz
Alternate, AlternativeÖteki, Diğer, Yedek, Alternatif
alternate, toalmaşmak
alternatingalmaşan, almaşık
Alternating CurrentDalgalı Akım ,Alternatif Akım
alternating fieldalmaşan alan
alternating functionalmaşık işlev
alternating mark inversion, AMIalmaşan evirmeli kodlama
alternating seriesalmaşık seri
alternativeseçenek
alternativeseçenek
alternative hypothesissavlı hipotez
alternative routeseçenek yol
alternative routingseçenek yol atama
ALUbkz. Arithmetic and logic unit
AM (12 saatlik zaman biçimi)Bk. Ante Meridiem ÖÖ (Öğleden Önce)
AM (12 saatlik zaman biçimi)ÖÖ (Öğleden Önce)
amateur frequency bandamatör radyo bandı
ambientçevre, ortam
ambient noiseçevre gürültüsü
ambient pressureortam basıncı
ambient temperatureortam sıcaklığı
American National Standard Code for Information Interchangetanımı yazılacak
American National Standards InstituteAmerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
American National Standards Institute(ANSI)Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
American Standart Codes for Information Interchange (ASCII)Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi
ammeterakımölçer
ampere-hourmeteramper-saat-ölçer
AmpersandVe İmi, Ve İşareti, &
AmplifierYükselteç
amplifier gainyükselteç kazancı
amplifier noiseyükselteç gürültüsü
AmplitudeGenlik
amplitude distortiongenlik bozunumu
amplitude linearitygenlik doğrusallığı
amplitude modulation, AMgenlik kiplenimi
amplitude non-linearitygenlik doğrusalsızlığı
amplitude peakgenlik doruğu
amplitude phase keying, APKgenlik evre kiplenimi
amplitude shift keying, ASKsayısal genlik kiplenimi
amplitude/amplitude characteristicgenlik-genlik karakteristiği
amplitude/frequency characteristicgenlik-sıklık karakteristiği
AnalogÖrneksel
Analog CircuitÖrneksel Devre
Analog ComputerAnalog Bilgisayar
analog dataanalog veri
analog data channelanalog veri kanalı
Analog Digital Convertor (ADC)Örneksel Sayısal Çevirici
Analog Film RecorderÖrneksel Film Kaydedici
analog inputanalog giriş
analog input dataanalog girdi
analog measuring equipmentanalog ölçme aleti
analog measuring instrumentanalog ölçme aygıtı
analog modelanalog model
Analog MonitorÖrneksel Görüntüleyici
analog repeateranalog yineleyici
analog representationanalog gösterim
analog signalanalog sinyal
analog transduceranalog dönüştürücü
analog transmissionanalog iletim
analog-to-digital converter(ADC)örnekselden sayısala dönüştürücü
analog-to-digital transduceranalogtan sayısala dönüştürücü
AnalogyÖrnekseme
AnalysisÇözümleme
analysis of variancedeğişinti çözümlemesi
analystçözümleyici
analyticalçözümlemeli, analitik
analytical methodçözümlemeli yöntem
AnalyzerÇözümleyici
ancestor nodeata düğüm
AnchorÇengel, Çapa
Anchor PointÇengel Noktası demir atma noktası
ancillaryyardımcı
AND gateVE geçidi
Andrews File SystemAndrews Dosya Sistemi
angle of arrivalvarış açısı
angle of departureçıkış açısı
angle of elevationyükselme açısı
angle of extinctionsönme açısı
angle of flowakış açısı
angle of ignitionateşleme açısı
angle of incidencegeliş açısı
angle of inclinationeğim açısı
angle of lossyitim açısı
angle of polarizationucaylanma (polarma) açısı
angle of reflectionyansıma açısı
angle trackingotomatik hedef izleme (radar)
angular differenceaçısal fark
angular erroraçısal hata
angular frequencyaçısal sıklık
angular modulationaçısal kiplenim
angular resolutionaçısal çözünürlük
angular spacingaçısal aralık
angular velocityaçısal hız
AnimateCanlandırmak
AnimationCanlandırma.
anisochronousdeğişken zaman aralıklı
anisotropic radiatoryönbağımlı ışıyıcı
annealingtavlama
annihilationyok oluş, yok ediş
AnnotationEk Açıklama
AnnouncementDuyuru, Bildirim
anomalous propagationanormal yayılım
Anonymous ConnectionsTopluma Açık Bağlantı, Anonim Bağlantı
ANSIAmerican National Standards Institute bkz. American
answer (to) a callçağrıyı yanıtlamak
AnswerbackKarşılık, Yanıt karşılık vermek
answering machineçağrı yanıtlama makinası
antenna amplifieranten yükselteci
antenna apertureanten açıklığı
antenna arrayanten dizilimi
antenna assemblyanten tümleşkesi
antenna circuitanten devresi
antenna directivityanten yönlülüğü
antenna farmanten parkı
antenna mast, toweranten direği, kulesi
antenna polarisationanten ucaylanımı
antenna power gainantenin güç kazancı
antenna radiationanten ışınımı
antenna spacinganten aralığı
anti jammingboğma-önler
anti viral programvirüs-önler program
anti viral utilityvirüs-önler program
anti virus antiviralvirüs-önler
anti virus softwarevirüs-önler yazılım
anti-aliasingörtüşme-önler
anti-overshootaşma-önler
anticipative systemnedensel olmayan dizge
anticipatoryönceden eylemli, nedensel olmayan
anticipatory bufferingönceden ara belleğe alma
anticipatory pagingönceden sayfalama
AnticlockwiseSaat Yönünün Tersi
anticollision systemçarpışma-önler sistem
anticorrosiveyenim-önler
antifading antennabayılma-önler anten
antihunting circuitsalınım-önler devre
antinodekarın
antiplugging protectionters moment koruması
AntistaticDurağan Olmayan
antisymmetricters bakışımlı
AntonymsKarşıt Anlamlılar
aperiodicdönemsiz, salınımsız
aperiodic circuitsalınımsız devre
Apertureaçıklık
aperture distortionaçıklık bozunumu
aperture of the beamdemet açıklığı
APIbk.application programming ınterface
Apostrophekesme imi, kesme işareti
App Compatbk. application compatibility
apparatus, deviceaygıt
apparent motiongöreli devinim
apparent powergörünür güç
APPCbkz. advanced program to program communication
Appeargörünmek
Appendeklemek
Appendixek
Appletküçük uygulama
Appletalkapple iletişim kuralı
Appletalk File Protocolappletalk dosya iletişim kuralı
Applicationuygulama
Application Compatibilityuygulama uyumluluğu
Application Deployment Editoruygulama dağıtım düzenleyicisi
Application Enablinguygulama yetkinleştirme,
Application Iconuygulama simgesi
Application Installation Pointuygulama yükleme noktası
Application Layeruygulama katmanı
Application Locationuygulama konumu
Application Managementuygulama yönetimi
Application Preinstall Informationuygulama kurma öncesi bilgisi
Application Preinstallation Launcheruygulama kurma öncesi başlatıcısı
Application Programuygulama programı
Application Programming Interfacetanımı yazılacak
Application Programming Interface, (API)uygulama programlama arayüzü,
Application Requesteruygulama isteri
Application Requesting Carduygulama isteme kartı
Application Serveruygulama sunucusu
Application Sharinguygulama paylaşımı
Application Softwareuygulama yazılımı
application specific integrated circuituygulamaya özgül tümdevre
application-oriented languageuygulamaya yönelik dil
Applyuygulamak, başvurmak
APPNbkz. advanced pear to pear networking
approach control radaryaklaşma kontrol radarı
Approveonaylamak
approved circuitonaylı (güvenli) devre
Approximateyaklaşık
approximate toyaklaşıklamak
approximate valueyaklaşık değer
approximation theoryyaklaşıklık kuramı
ARözbağlanımlı
Arabic Numbersarap sayıları
Arbitraryisteğe bağlı, keyfi
arbitrary functiongelişigüzel işlev
arbitrary sequence computergelişigüzel sıralı bilgisayar
Arcyay
arc cellark hücresi
arc dischargeark boşalması
arc discharge tubeark boşalmalı tüp
arc tangentteğetlik yayı
arc-backters ark
Architecturemimari
archival filearşiv kütüğü (dosyası)
archival storagearşivleme, arşivde saklama
archivebelgelik, arşiv
archivingarşivde saklama, depolama
arcingkıvılcımlanma
Areaalan
area addressalan adresi
area chartalan çizgesi
area samplingalan örneklemesi
area workalan çalışması
Argumentbağımsız değişken, argüman
Arithmeticaritmetik
arithmetic logic unit, ALUaritmetik-mantık birimi
arithmetic meanaritmetik ortalama
arithmetic shiftaritmetik kaydırma
arithmetic underflowaritmetik bomboşalma
ARMAözbağlanımlı yürüyen ortalama
armature of an electromagnetelektromıknatısın armatürü
armourzırh (kablo)
armoured cablezırhlı kablo
ARPbk. adress resolution protokol
Arp Cachearp önbelleği, arp önbellek
Arrangedüzenlemek
Arraydizi
array declarationdizilim bildirimi (program)
array directivitydizilim yönlülüğü (anten)
array processorvektör işlemcisi
arrivalvarış
arrival ratevarış hızı
Arrival Sequence Access Pathgeliş sıralı erişim yolu
Arrowok
Arrow Headok ucu
arrow keyyön tuşu, ok tuşu
Arrow Sizeok boyutu
Arrow Styleok biçemi, ok stili
Articleyazı, makale
articulation1) eklemleme; 2) fonetik seçiklik
artifactyapay olgu, yapaylık
Artificialyapay
artificial intelligenceyapay anlayış
artificial languageyapay dil
artificial neural networkyapay sinir ağı
artificial realitysanal gerçeklik
artificial trafficyapay trafik
artificial visionbilgisayarla görme
Artificial İntelligence (AI)Yapay Zeka
Artworkçizim
Ascenderharfin üst çıkıntısı
Ascendingartan
Ascending Orderartan sıra
Ascentharfin üst çıkıntısı
ascent algorithmtırmanış algoritması
ASCIIbk. american standart codes for ınformation ınterchange
ASCII Receivingascıı alma
ASCII Sendingascıı gönderme
ASICuygulamaya özgül tümdevre
Aspect Ratioen boy oranı
Aspect Ratio (Of Vector Fonts)görünüm oranı (vektör yazı tipleri)
Aspect Ratio Correctiongörünüm oranı düzeltmesi
aspiratoremmeç
Assemblerçevirici
assembler languageçevirici dili
Assemblyçevirme, montaj
Assembly Languageassembler dili, çevirici dili
Assertion Failureısrar hatası
Assignatamak
Assignment (n)atama
Assignment Statementatama deyimi
Assistanceyardım
Assocationbirlik, , ilişki
associateilişkilendirilmiş; birlikte
associativeilişkili, çağrışımsal
associative graphçağrışımsal çizge
Associative Memoryilişkili bellek
associative recallçağrışıma dayalı çağrı
associative storageçağrışımsal bellek
Assumevarsaymak
assumptionvarsayım
Assurancegüvence
Asteriskyıldız imi
astigmatismastigmatizm
Asymetric Multiprocessingbakışımsız çok işlemci kullanımı
Asymmetricbakışımsız
asymmetric elementbakışımsız öğe
asymmetrical deflectionbakışımsız yön sapma
asymmetrical distortionbakışımsız bozunum
asymmetrybakışımsızlık
asymptotesonuşur doğrusu, asemptot
asymptotic distributionsonuşurdaki dağılım
asymptotic efficiencysonuşurdaki etkinlik
asymptotic normalitysonuşurda gaussluk
asymptotic stabilitysonuşur kararlılık
asymptotic stability in the largesonuşurda genel kararlılık
asymptotically unbiased estimatorsonuşurdaki yansız kestirici
Asynchronouszamanuyumsuz,
asynchronous computereşzamansız bilgisayar
asynchronous multiplexingeşzamansız çoğullama
Asynchronous Procedure Call (APC)eşzamanlı olmayan yordam çağrısı (apc)
Asynchronous Refreshzaman uyumsuz yenilemek
asynchronous transmission modetanımı yazılacak
ATMbkz. automated teller machine
ATMbkz. Asynchronous Transmission Mode
ATMbkz. Automated Teller Machine
atomöğecik, atom
atomic nucleusatom çekirdeği
atomic numberatom numarası
Attach (Hardware)bağlamak
Attach (Software)iliştirmek, eklemek
Attachmentek
Attachment (Hardware)bağlantı
attacksaldırı
attackersaldırgan
Attended Operationgözetimli işlem,
Attendee Availabilitykatılan uygunluğu
Attentionuyarı, dikkat
attentionuyarı
Attenuationzayıflama
attenuation coefficientzayıflama katsayısı
attenuation compensationzayıflama dengelemesi
attenuatorcılızlatıcı, zayıflatıcı
Attributeöznitelik
Attribute Objectöznitelik nesnesi
audibilityişitirlik
Audiblesesli
audible ringing signalişitilir zil sesi
Audioses, işitsel
audioses
Audio Cdses cd'si
Audio Configurationses yapılandırması
Audio Data Rateses veri oranı
Audio Delayses gecikmesi
Audio Driverses sürücüsü
audio frequencyişitme bandı sıklığı, audio sıklığı
audio level meterdesibelölçer
audio monitoringdinleme kontrolü
Audio Prerollses önsarması
audio spectrumses spektrumu, ses izgesi
Audio Tapeses bandı
Audio Transform Filterses dönüşüm filtresi, ses dönüşüm süzgeci
Audio Tuning Wizardses ayarlama sihirbazı
Audio/Videoses/görüntü
audiographicgörsel-yazısal
audiovisualgörsel-işitsel
Auditdenetlemek
Audit Flagdenetim bayrağı
audit softwaredenetçi yazılımı
Audit Traildenetleme izi
Auditingdenetleniyor, denetliyor
augendtoplatılan
augmented matrixgenişletilmiş matris
AUP (acceptable usage policies)kabul edilebilir kullanım politikaları
Authenticatekimlik denetle, doğrula
authenticationaslıyla aynılığını kanıtlama
authentication codeaslıyla aynılık kodu
Authentication Headerkimlik denetleme başlığı
authentication informationaslıyla aynılık bilgisi
Authentication Packagekimlik denetleme paketi
authentication signalaslıyla aynılık sinyali
Authentication Ticketkimlik denetleme
authenticatorkimlik belirleyici
authenticityaslına uygunluk
Authenticode (TM) Security Technologykimlik denetleme güvenliği teknolojisi
authoring languageyazarlık dili
authoring toolsyazarlık araçları
Authorityyetki, yetkili
Authorizationyetkilendirme
Authorizeyetkilendirmek
Authorizedyetkili
authorized frequencyyetkilendirilmiş sıklık
Authorized Useryetkili kullanıcı
autooto-, otomatik, özdevimli
auto adjustotomatik ayar
auto answerözdevimli yanıt
auto callözdevimli çağırma
Auto content Wizardözdevimli içerik sihirbazı
Auto data Tipsözdevimli veri ipuçları
auto dial modemotomatik aramalı modem
Auto Dimözdevimli görüntü karartma
Auto Dim İntervalözdevimli karartma arası
Auto disconnectözdevimli bağlantı kesme
Auto exposureözdevimli pozlandırma
Auto Feedözdevimli besleme
Auto fit İnto Title Bar Areabaşlık çubuğu alanına özdevimli sığdır
Auto focusözdevimli odak, otomatik odaklamak özdevimli netlik
Auto hideözdevimli gizle, otomatik gizlemek
Auto linközdevimli bağ
Auto logonözdevimli bağlantı
Auto mark Index Entriesindeks girdilerini özdevimli imle
Auto scaleözdevimli ölçeklendir
Auto scalingözdevimli ölçeklendirme
Auto selectözdevimli seçme
Auto selectedözdevimli seçili
Auto spaceözdevimli boşluk
auto updateotomatik güncelleme
Auto-adjustözdevimli ayar
Auto-answerözdevimli yanıt
auto-answer modemgeri çağırmalı modem
Auto-arrangeözdevimli yerleştir
Auto-attachözdevimli iliştir
Auto-callözdevimli çağırma
Auto-clipartözdevimli küçük resim
Auto-configureözdevimli yapılandır
auto-dimözdevimli görüntü karartma
auto-dim intervalkarartma için bekleme süresi
auto-feedözdevimli besleme
Auto-orderözdevimli sırala
Auto-outlineözdevimli seviyelendir
Auto-Proxy Scriptözdevimli vekil betiği
Auto-rewindözdevimli geri sar
Auto-save On Submitgönderme sırasında özdevimli kaydetme
Auto-style Conflictözdevimli biçem çakışması
Auto-submit Transactionsözdevimli teslim işlemleri
Auto-suspendözdevimli bekletme, özdevimli askıya alma
auto-transductordönüştürücü irgiteç
Auto-updateözdevimli güncellemek
Autoarchiveözdevimli arşiv
Autocorrectözdevimli düzeltme
Autocorrelationözdevimli ilinti, özdevimli bağlantı
autocorrelation functionözilinti işlevi
Autoformatözdevimli biçimlendirme
automataözdevinir
Automateözdevinirleştir
automate, toözişler kılmak, otomatikleştirmek
automated machineotomatik makina
automated teller machineözdevimli vezne
Automaticözdevimli olarak
automatic assemblyotomatik kurgu
automatic checkotomatik sınama
Automatic Configuration Setözdevimli yapılandırma kümesi
automatic controlotomatik denetim, otomatik kontrol
automatic data processingotomatik bilgi işlem
Automatic Data Protectionözdevimli veri koruma
automatic dialing unitotomatik aramalı birim
automatic direction finderotomatik yön bulucu
automatic disinfectingotomatik virüs arındırma
automatic error correctionotomatik hata düzeltimi
automatic error detectionotomatik hata sezimi
automatic exchangeotomatik santral
automatic frequency controlotomatik sıklık denetimi
automatic gain controlotomatik kazanç denetimi
automatic maintenanceotomatik bakım
automatic message recordingotomatik ileti kaydı
automatic paginationotomatik sayfalama
automatic pilototomatik pilot
automatic radio monitorotomatik yayın denetleyicisi
automatic ring tripotomatik zil kesme
Automatic Settingsözdevimli ayarlar
automatic signallingotomatik imleşim
automatic starterotomatik yolverici
Automatic Startupözdevimli başlama
automatic switchotomatik anahtar
automatic teller machinebankamatik
automatic testingotomatik sınama
automatic trackingotomatik izleme
automatic trunk testotomatik devre testi
automatic tuning controlotomatik ayar
automatic voltage regulatorotomatik gerilim düzenleyicisi
Automatic Volume Control (AVC)özdevimli ses düzeyi kontrolü
Automatic Working Set Trimmingözdevimli çalışma kümesi kırpılması
automaticallyotomatik olarak, özdevimlice. özişlerce
automatically disinfect the systemotomatik virüs arındırma
automatically remove a virusotomatik virüs arındırma
Automationözdevinim, otomasyon
autonomousözerk
Autonomous System Boundary Routerözerk sistem sınır yönlendiricisi
autoregressionözbağlanım
autoregressiveözbağlanımlı
autoregressive moving averageözbağlanımlı yürüyen ortalama
autoregressive processözbağlanımlı süreç
autosaveotomatik saklama
Autosave Frequencyözdevimli kaydetme sıklığı
Autostaticözdevimli durağan
Autotext Nameözdevimli metin adı
Auxbk. auxilary
auxiliaryyardımcı
auxiliary circuityardımcı devre (tesisler)
Auxiliary Classyardımcı sınıf
auxiliary equipmentyardımcı donatım
auxiliary power supplyyardımcı güç kaynağı
Auxiliary Storageyardımcı bellek, depo
auxiliary(Aux)yardımcı
Availabilitykullanılabilirlik
availability ratioyararlanılırlık oranı
AvailableKullanılabilir
Available Contextkullanılabilir içerik
Available Memorykullanılabilir bellek
available powerkullanılır güç
available timekullanılır süre
avalanche breakdownçığ tipi belverme
avalanche diodeçığ diyodu
AVCbk. automatic volume control
AverageOrtalama
Average Data Rateortalama veri hızı
average detectorortalama değer algılayıcısı
average holding timeortalama meşguliyet süresi
Average Incrementorortalama artırıcı
Average Sync Offset (Msec)ortalama eşzamanlama kayması (msn)
average, toortalama almak
average-position actionortalama konum eylemi
averaging circuitortalama devresi
AWGNtoplanır beyaz Gauss gürültüsü
Awkawk dili
axialeksenel
axial symmetryeksenel bakışım
axiombelit
axiomaticbelitsel
Axiseksen
axis grid lineeksen ızgara çizgileri
Axis Gridlineseksen kılavuz çizgileri
axis of symmetrybakışım eksen
Axis Translation Lineeksen kaydırma çizgisi


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/